Linnédagarna 2019

Årets Linnédagar handlade om marinarkeologi och rörde sig både under ytan, och på land kring den gotländska kusten. Marinarkeologin som på många sätt är en relativt ny företeelse i mer systematisk form har lagt till många pusselbitar till de arkeologiska fynd som under långa tider har hittats i jordlagren.

Årets första föreläsare, den 12 juli var Dan Carlsson som är nestor vad gäller de vikingatida, och tidig medeltida bosättningarna på Gotland. Han höll ett spännande fördrag om bosättningarna på Gotland sedan bronsåldern och fram till de första kristna kyrkobyggnaderna. Hur kusten alltid varit en central del även för de gårdar som legat i det inre av Gotland. Kusten har alltid varit den mötesplats, eller Connecting point som var titeln på Dans föredrag. Dan Carlsson visade på hur viktigt det är att tolka landskapet, att förstå hur människorna förehåller sig till landskapet.

På lördagen berättade JimHansson, från Sjöhistoriska museet, om alla de nya fynd som han varit med om att hitta och analysera under en tioårsperiod utanför Birka. Där har många organiska vardagsföremål bevarats som helt brutits ner i jorden på landbacken. Kåsor av trä, knivskaft av trä, olika skeppsdetaljer och t.ex tjärsvabbar och tågvirke av almbast. Dessa fynd har på en fantastiskt sett kompletterat de fynd som gjorts på land och målar upp en mer nära bild av vardagslivet, och även ger starka indikationer på omfattande verksamhet i bodar och på bryggor utanför själva strandlinjen. Ett fåtal skeppsdetaljer har även möjliggjort rekonstruktionen av ett vikingatida skepp, och Birkas skepp var även titeln på hans föredrag.

På söndagen avslutades Linnédagarna med ett föredrag av Johan Rönnby som har en lång erfarenhet av marinarkeologi och som på ett fantastiskt sett kunde levandegöra olika historiska händelser. Han beskrev att arkeologi, och marin arkeologi ytterst handlar om människor, om människors levnadsvanor och sociala strukturer, men att det är föremålen som tecknar den bilden, eller snarare hur vi tolkar dessa föremål och sätter in dom i sin rätta kontext. Under ett projekt i Svarta havet med toppmodern utrustning i form av fartyg, robotar och djupgående undervattensrobotar kunnat finna många unika skeppsvrak på 2000 meters djup. Där råder total syrebrist så alla detaljer och föremål är bevarade i ett fantastiskt skick. En båt  från 400-talet före Kristus, såg exakt ut som avbildningarna på antika keramik. Han redogjorde även för mer landnära grävningar på några få meters djup i Bulgarien där ett internationellt team grävt sig ner till lämningar 5 500 år före Kristus. Senare på eftermiddagen ledde Ingvar Storm ett samtal med de tre fördragshållarna som fick ge varsin spaning om framtiden och fundera ut hur framtida arkeologi kan komma att te sig. Den mångtaliga publiken fick även ställa frågor, och diskussionen om hur egentligen vikingarna i Östersjön tog sig ner till Svarta och kaspiska haven. Vi alla som hade möjligheten att delta var fyllda med intryck kring detta spännande ämne. Samtliga event var mer än fullsatta.

Linne2019

linne2019-2web

Tack till Dan Carlsson, Jim Hansson, Johan Rönnby och Ingvar Storm för ert deltagande.

Till  fjärilsexkursionen som jag höll på fredagen kl 10 kom 23 deltagare och såg vi bland annat silverstreckad pärlemofjäril och ängspärlemofjäril och vi kunde jämföra skillnaden i undersidans teckning hos ängs och skogspärlemofjäril.

silverstreckadhona skogsparlemo

Till vadarexkursionen under lördagens morgon (kl 08) kom 43 deltagare och vi kunde i bra väder (ingen vind och inte för mycket sol) bland annat se en samarbetsvillig kärrsnäppa som stod stilla på 15 meters avstånd under tio minuter. Andra arter var drillsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, rödbena, skärfläcka och strandskata.

 

Botaniska föreningen som hade vandring på söndagen och bestämde växter på naturum efteråt hade många nyfiken deltagare, men några detaljer om detta har ännu inte nått mig.

 

Stort tack till alla deltagare och väl mött nästa år.

 

Lars